NICO WAYNE TOUSSAINT “TRANSATLANTIC LIVE”: ENERGIA ALLO STATO PURO!